Câu hỏi thường gặp

Kỹ năng sống là những kỹ năng tối thiểu cần thiết để con người sống một cách bình thường trong xã hội. Với trẻ mầm non, việc giáo dục kỹ năng sống tại trường là:
– Kỹ năng với bản thân: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng bảo vệ bản thân.
– Kỹ năng học tập: kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng làm việc: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự lập
– Kỹ năng với xã hội: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hiện các quy tắc xã hội.

Kỹ năng sống là những kỹ năng tối thiểu cần thiết để con người sống một cách bình thường trong xã hội. Với trẻ mầm non, việc giáo dục kỹ năng sống tại trường là:
– Kỹ năng với bản thân: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng bảo vệ bản thân.
– Kỹ năng học tập: kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng làm việc: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự lập
– Kỹ năng với xã hội: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hiện các quy tắc xã hội.

Kỹ năng sống là những kỹ năng tối thiểu cần thiết để con người sống một cách bình thường trong xã hội. Với trẻ mầm non, việc giáo dục kỹ năng sống tại trường là:
– Kỹ năng với bản thân: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng bảo vệ bản thân.
– Kỹ năng học tập: kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng làm việc: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự lập
– Kỹ năng với xã hội: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hiện các quy tắc xã hội.

Kỹ năng sống là những kỹ năng tối thiểu cần thiết để con người sống một cách bình thường trong xã hội. Với trẻ mầm non, việc giáo dục kỹ năng sống tại trường là:
– Kỹ năng với bản thân: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng bảo vệ bản thân.
– Kỹ năng học tập: kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng làm việc: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự lập
– Kỹ năng với xã hội: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hiện các quy tắc xã hội.

Kỹ năng sống là những kỹ năng tối thiểu cần thiết để con người sống một cách bình thường trong xã hội. Với trẻ mầm non, việc giáo dục kỹ năng sống tại trường là:
– Kỹ năng với bản thân: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng bảo vệ bản thân.
– Kỹ năng học tập: kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng làm việc: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự lập
– Kỹ năng với xã hội: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hiện các quy tắc xã hội.

GỬI CÂU HỎI CHO